4 - PUKE ‘IKE KAHUA ‘EPEKEMA
He Aha Ia Mea he Kāheka?
He Aha Ia Mea he Loko I‘a?
He Aha Ia Mea he Kaianoho?
E Ola i ka Wai a Kāne: Nā Kaiaola o Hawai‘i nei

16 - PUKE PAE HELUHELU (HA-LO)
(HA) Nā I‘a o ke Kāheka
(KA) ‘Ai ka I‘a i ka Limu
(LA) He Limu ko ke Kāheka
(MA) Ku‘u Wahi I‘a Kāheka
(HE) Kū ke Keiki i ka Makua
(KE) Nā Pae Ulu o ka ‘Ama‘ama
(LE) He Ola ko ka Loko I‘a
(ME) Pa‘a i ka Mākāhā
(NE) No ka Loko Kuapā ‘o Kaloko
(PE) Mai ke Po‘o a ka Hi‘u
(HI) Kauka‘i ka Pu‘u Koa i ke Kumu Koa
(KI) Kauka‘i ka Pulelehua Kamehameha i ka Māmaki
(LI) Kūkauka‘i ka ‘Apapane a me ka ‘Ōhi‘a
(HO) E Ho‘i ka Wai i Nā Wai ‘Ehā
(KO) E Ola ka Nahele Waiāea o Kaho‘olawe
(LO) E Ulu ka Nahele Kēwai o Maunakea

Kumukū‘ai: $80 

 

 

KĀHEKA

1 - PUKE ‘IKE KAHUA ‘EPEKEMA
He Aha Ia Mea he Kāheka?

4 - PUKE PAE HELUHELU (HA-MA)
(HA) Nā I‘a o ke Kāheka
(KA) ‘Ai ka I‘a i ka Limu
(LA) He Limu ko ke Kāheka
(MA) Ku‘u Wahi I‘a Kāheka

Kumukū‘ai: $24

LOKO I‘A

1 - PUKE ‘IKE KAHUA ‘EPEKEMA
He Aha Ia Mea he Loko I‘a?

6 - PUKE PAE HELUHELU (HE–PE)
(HE) Kū ke Keiki i ka Makua
(KE) Nā Pae Ulu o ka ‘Ama‘ama
(LE) He Ola ko ka Loko I‘a
(ME) Pa‘a i ka Mākāhā
(NE) No ka Loko Kuapā ‘o Kaloko
(PE) Mai ke Po‘o a ka Hi‘u

Kumukū‘ai: $28

 

KAIANOHO

1 - PUKE ‘IKE KAHUA ‘EPEKEMA
He Aha Ia Mea he Kaianoho?

3 - PUKE PAE HELUHELU (HI-LI)
(HI) Kauka‘i ka Pu‘u Koa i ke Kumu Koa
(KI) Kauka‘i ka Pulelehua Kamehameha i ka Māmaki
(LI) Kūkauka‘i ka ‘Apapane a me ka ‘Ōhi‘a

Kumukū‘ai: $20

KAIAOLA

1 - PUKE ‘IKE KAHUA ‘EPEKEMA
E Ola i ka Wai a Kāne: Nā Kaiaola o Hawai‘i nei

3 - PUKE PAE HELUHELU (HO-LO)
(HO) E Ho‘i ka Wai i Nā Wai ‘Ehā
(KO) E Ola ka Nahele Waiāea o Kaho‘olawe
(LO) E Ulu ka Nahele Kēwai o Maunakea

Kumukū‘ai: $20

 
 

 

 

 

 

E koho i kekahi puke pae heluhelu ma lalo iho nei:

(HA) Nā I‘a o ke Kāheka
(KA) ‘Ai ka I‘a i ka Limu
(LA) He Limu ko ke Kāheka
(MA) Ku‘u Wahi I‘a Kāheka
(HE) Kū ke Keiki i ka Makua
(KE) Nā Pae Ulu o ka ‘Ama‘ama
(LE) He Ola ko ka Loko I‘a
(ME) Pa‘a i ka Mākāhā
(NE) No ka Loko Kuapā ‘o Kaloko
(PE) Mai ke Po‘o a ka Hi‘u
(HI) Kauka‘i ka Pu‘u Koa i ke Kumu Koa
(KI) Kauka‘i ka Pulelehua Kamehameha i ka Māmaki
(LI) Kūkauka‘i ka ‘Apapane a me ka ‘Ōhi‘a
(HO) E Ho‘i ka Wai i Nā Wai ‘Ehā
(KO) E Ola ka Nahele Waiāea o Kaho‘olawe
(LO) E Ulu ka Nahele Kēwai o Maunakea

Kumukū‘ai: $20


 

 

 

E koho i kekahi Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema ma lalo iho nei:

He Aha Ia Mea he Kāheka?
He Aha Ia Mea he Loko I‘a?
He Aha Ia Mea he Kaianoho?
E Ola i ka Wai a Kāne: Nā Kaiaola o Hawai‘i nei

Kumukū‘ai: $8